Naptár

Január 2020
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

penziranytu logo

ecdl logo

bme-logo

FTH jelveny

Jelentkezési lap kitöltése

 

 

b_722_0_0_00_images_cikkek2013_Bme_logok_web_06.jpg

 


Jelentkezés | Jelentkezési lap letöltése | Vizsganaptár | Vizsgadíjak | Kiértesítés | Vizsgahalasztás | Vizsgalemondás- vizsgadíj visszatérítés | Vizsgabonyolítás | Vizsgacsalás | Eredmények | Dolgozatok megtekintése | Megtekintés rendje | Egyéni konzultáció | Felülvizsgálati kérelem | Bizonyítvány

 

 

 

Vizsgalehetőségek, időpontok és vizsgadíjak

A BME Vizsgaközpont által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfogalmazott elvárásokhoz illesztett BME nyelvvizsgákat három szinten lehet letenni: 

B1 – alapfok,

B2 – középfok,

C1 – felsőfok

A három szinten az alábbi vizsgarendszerekben és nyelvekből lehet nyelvvizsgát tenni:

általános egynyelvű nyelvvizsgát 5 nyelvből: angol, francia, német, olasz, spanyol, 

általános kétnyelvű nyelvvizsgát 7 nyelvből: angol, francia, holland, német, olasz, orosz, spanyol, 

gazdasági szaknyelvi kétnyelvű nyelvvizsgát 3 nyelvből: angol, francia, német,

műszaki szaknyelvi kétnyelvű nyelvvizsgát 3 nyelvből: angol, francia, német

A vizsgaközpont évenként hat vizsgaidőszakban szervez vizsgákat: január, március, május, június, augusztus és november hónapok folyamán. Vizsgákat valamennyi vizsgarendszerben, minden akkreditált nyelvből, minden szinten évente legalább egy alkalommal tartunk. 

Évente nyelvenként (fajtája, típusa és szintje szerint) legalább egy vizsgaalkalom van, amikor a csoportos vizsga napja nem szombati napra esik.

A vizsgaközpont minden évben október 15-ig teszi közzé a következő évi vizsganaptárt, mely tartalmazza a vizsgaidőszakokat, a hozzájuk tartozó jelentkezési időszakokat, valamint nyelvenként és szintenként a tervezett csoportos vizsganapokat (írásbeli és magnóhallgatás). A változtatás jogát a vizsgaközpont fenntartja és az esetleges változásokat a honlapján közzé teszi.

A vizsgaközpont a vizsgák követelményrendszeréről, lebonyolításáról nyomtatott formában és elektronikus felületén folyamatosan tájékoztatja a vizsgázókat, honlapján nyelvenként és szintenként egy-egy minta-feladatsort közzétesz.

A vizsgázók földrajzi eloszlása és mennyisége valamint az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében a budapesti vizsgaközponton kívül az ország különböző településein működő BME vizsgahelyeken is lehet BME nyelvvizsgát tenni.

Az egyes vizsgahelyek - a vizsgaközpont éves vizsganaptárja alapján - szabadon döntenek, mely időszakban, mely nyelvekből és szinteken rendeznek BME nyelvvizsgát.

A mindenkori vizsgadíjakat a vizsgaközpont határozza meg. 

 

Jelentkezés

BME nyelvvizsga a budapesti Nyelvvizsgaközpontban, valamint azokon a vizsgahelyein tehető, melyek az adott időszakra vizsgát hirdetnek. 

A BME Nyelvvizsgaközpont és valamennyi vizsgahelye nyitott, ezért a meghirdetett vizsgákra minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Jelentkezni az éves vizsganaptárban meghirdetett jelentkezési időszakokban, a vizsgadíj befizetésével, majd ezt követően és a jelentkezés lap kitöltésével lehet. Az egyes vizsgaidőszakokhoz tartozó jelentkezési időszak hossza általában 4 hét és rendszerint a vizsga előtt 4 héttel zárul le.

A jelentkezési időszak lezárása után a vizsgadíjon felül fizetett eljárási díj ellenében lehet jelentkezni, nyelvenként változó határidőig.

A vizsgaközpontban szervezett vizsgákra csak a vizsgadíj befizetését követően lehet jelentkezni: 

on-line módon, a vizsgaközpont honlapján (www.bmenyelvvizsga.hu) vagy személyes ügyintézéssel a BME Nyelvvizsgaközpont Ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat címe és ügyfélfogadási ideje az írásos tájékoztatókon és a honlapon megtalálható

A vizsgaközpontban történő jelentkezéskor a vizsgadíj befizetése a vizsgaközpont bankszámlájára átutalással vagy a vizsgaközpont által kiadott és az ügyfélszolgálatról elvihető sárga csekken történhet. A vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot a jelentkező őrzi meg és csak abban az esetben szükséges bemutatni, amennyiben a vizsgadíj beérkezése egyértelműen nem azonosítható.

Amennyiben a jelentkező valamelyik BME vizsgahelyen kíván vizsgát tenni, közvetlenül a kiválasztott vizsgahellyel kell kapcsolatba lépnie, és az ottani jelentkezési feltételek szerint kell eljárnia.

Jelentkezéskor a jelentkező választhat, hogy a vizsgaeredményéről elektronikus vagy postai úton kéri az értesítést

A jelentkező azonnali visszaigazolást kap jelentkezése elfogadásáról on-line jelentkezéskor e-mailben, személyes jelentkezés esetén a jelentkezési lap igazoló szelvényével. A jelentkezés visszaigazolásával szerződés jött létre a jelentkező és a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely között, mely mindkét fél részéről csak írásban módosítható.

Jelentkezéskor minden esetben a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

•az általa megadott adatok valósak,

•a BME Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzatát elolvasta és tudomásul vette, 

•hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait, eredményeit, a szóbeli vizsgáról készült hangfelvételt a vizsgaközpont nyilvántartás céljából – a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kezelje valamint a szükséges adatokat a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa, 

•beleegyezik, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történik,

•a vizsgaeredményéről elektronikus vagy postai úton kéri az értesítést.

A 79/2006.(IV.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság esetén a fogyatékkal élő jelentkező a vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelettel módosított 137/2008.(V.16) kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.

Súlyosan hallássérült vagy siket jelölt szóbeli vizsgára nem jelentkezhet, mivel fogyatékossága következtében a hallott szöveg értését mérő feladatokat nem tudja teljesíteni.

Az egyedi eljárásra irányuló kérést a 137/2008. R. 8. § (2) f)bekezdésében foglaltaknak megfelelően, - figyelembe véve a 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi Törvény, valamint a 79/2006.(IV. 5.) Korm. r. 18. § előírásait, valamint a vizsgahelyszín lehetőségeit – a vizsgaközpont személyre szabottan kezeli, legyen szó akár látás-, vagy hallássérült, mozgáskorlátozott, ill. egyéb problémával (diszlexia, diszgráfia, stb.) élő jelentkezőről. A benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap. Az egyedi eljárás során az alábbiak biztosíthatók:

•többletidő a vizsgán, ami a feladatok megoldására adott időn felül legfeljebb 30% lehet,

•diszlexiás, diszgráfiás vizsgázó esetén a dolgozat értékelésekor a szakvéleményben foglaltak szerint a diszlexia-diszgráfia következményének betudható helyesírási hibák figyelmen kívül hagyása, esetenként - a vonatkozó szakmai ajánlások figyelembe vételével - egyedileg szerkesztett vizsgaanyag (betűtípus, elrendezés stb.)

•számítógép használata az írásbeli vizsgán a mozgásukban korlátozott vizsgázóknak, ill. minden olyan esetben, amikor a vizsgázó írásképe olyan mértékben lenne rendezetlen vagy nehezen olvasható, hogy az már az értékelést is gátolná. 

•egyéni bonyolítású vizsga (pl. ha felolvasás vagy ha a többi vizsgázót esetlegesen zavaró, speciális körülmények biztosítása szükséges stb.),

•saját segédeszközök használata, pl. Braille írógép, speciális nagyítókészülék, saját számítógép, de utóbbi csak abban az esetben engedélyezett, ha azon indokolt speciális program (pl. szövegfelolvasó) van telepítve,

 lap tetejére

BME nyelvvizsgára  vizsgahelyünkön jelentkezni lehet :

  • on-line módon, személyesen az ügyfélszolgálatunkon vagy levélben, a vizsgahelyünk által kiadott jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap: Innen letölthető.

A vizsga és eljárási díj befizethető:

  • ügyfélszolgálatunkon,
  • az ügyfélszolgálatunkról elvihető sárga csekken vagy
  •  bankszámlánkra történő átutalással.

Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium  számlaszáma: 10918001-00000011-12910029

 A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

    · 1 db szervezési díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata
      (nem evangélikus gimnáziumi tanulóknak)

Szervezési díj : Vizsgánként: szóbeli vizsga 1000 Ft, írásbeli vizsga 1500 Ft,  komplex vizsga 2000Ft

 

 

Vizsganaptár


 

 

  lap tetejére

  A BME Nyelvvizsgaközpont a változtatás jogát fenntartja, különös tekintettel a MÁJUSI vizsgaidőszakra (az érettségik miatt)

 

Vizsgadíjak

 

FIGYELEM! Vizsgadíj változás!

2018. január 1.-től 

 

Általános nyelvvizsga alapfok (B1) középfok (B2) felsőfok (C1)
szóbeli 12.500.- 14.500.- 16.500.-
írásbeli 13.500.- 18.500.- 19.500.-
komplex 24.000.- 30.000.- 32.000.-
       

Szervezési díj:                                                                                              szóbeli: +1.000.-      írásbeli: +1.500.-     komplex: +2.000.-

A szervezési díjat a nyelvvizsgadíjjal együtt kell fizetni.

       
Különeljárási díjak  
Igazolás sikeres nyelvvizsgáról (példányonként) 2 000 Ft
Igazolás idegen nyelven (korábban kiállított bizonyítványról) 3 000 Ft
Halasztás, lemondás 5 000 Ft
Vizsgahelyszín módosítás, új szóbeli időpont kérése 5 000 Ft
Késedelmi pótdíj részvizsgánként 2 000 Ft
Kódtörés, hiánypótlás, egyéb 1 000 Ft
Felülvizsgálat 4 000 Ft
Rontott bizonyítvány újranyomtatása 2 000 Ft

 

 

 

  lap tetejére

 Kiértesítés:

A jelentkezési időszak lezárását követően történik meg a vizsgázók beosztása a jelentkezésüknek megfelelő vizsgákra.

A vizsgázó a vizsgabeosztás elkészülése után, legkésőbb két héttel az első vizsgaidőpont előtt értesül vizsgája helyéről és pontos idejéről.

Mivel a vizsgabeosztás a www.bmenyelvvizsga.hu honlapon minden esetben megtekinthető, ezért a vizsgáról való távolmaradásért a vizsgaközpont, ill. vizsgahelyei nem vállalnak felelősséget. még akkor sem, ha a kiértesítő levél a posta hibájából nem jut el a címzetthez.

 

Vizsgaidőpont

Adott vizsgaidőszakon belül a honlapon közzétett, vagy a kiértesítésben közölt csoportos vizsgaidőpontokon (írásbeli és magnóhallgatás) változtatni nem lehet, mivel ezek egy évre előre rögzítettek és így már a jelentkezéskor is ismertek.

A szóbeli beszélgetés időpontjának változtatását a vizsgázó csak indokolt esetben, írásban kérvényezhet, ami a mindenkori halasztási díj összegével megegyező eljárási díj megfizetéséhez kötött.

A kért időpont-módosítás elvégzése teljesítése korlátozott, ezért nem kötelező, de természetesen a vizsgaközpont, ill. valamennyi vizsgahelye igyekszik törekszik a kérésnek a lehetőségeken belül eleget tenni.

Egyéb vizsgaadatok

Amennyiben a vizsgázó a vizsgára való beosztás után jelzi, hogy a vizsgaadatok valamelyike téves (nyelv, szint, típus, szakma) és a tévedés egyértelműen a jelentkező hibája, a módosítás – amennyiben még lehetséges – eljárási díjköteles, melynek összege megegyezik a mindenkori halasztási díjjal.

 

Vizsgahalasztás

 

Ha a kijelölt időpontban nem tudsz a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon kérheted a vizsgád következő vizsgaidőszakra való elhalasztását.

A vizsga halasztását a vizsgázó tudja kezdeményezni a halasztási díj befizetésével és annak igazolásával: e-mailben vagy személyesen a vizsgahelyen vagy a vizsgaközpont ügyfélszolgálatán. A halasztás csak a halasztási díj befizetése és a befizetés igazolásának az online felületre történő feltöltése után intézhető.

Határidőn túli halasztást kizárólag orvosi igazolás bemutatásával tudunk elfogadni, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet. A határidőn túli halasztást a vizsgát követő 48 órán belül be kell jelenteni a vizsgahelyen vagy a vizsgaközpontban telefonon vagy írásban. A halasztásra való jogosultságot igazoló dokumentumokat a vizsga után legkésőbb 6 nappal be kell nyújtani a vizsgahelynek vagy a vizsgaközpontnak, írásban. 6 napon túl nem lehetséges halasztás igazolása.

A halasztás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

Fontos, hogy

vizsgahalasztásra csak egyszer van lehetőséged. Halasztott vizsgát lemondani, vagy tovább halasztani nem lehet!
ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát halaszthatod (az írásbelit és a szóbelit is).

 

  lap tetejére

Vizsgalemondás- vizsgadíj visszatérítés

A vizsgázó a vizsgát legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon mondhatja le.

A vizsgázó a lemondást kizárólag írásban teheti meg.

Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le.

Lemondás esetén a vizsgázó az általa befizetett vizsgadíj részbeni visszatérítésére jogosult, a csökkentés mértéke a mindenkori halasztási díjjal egyezik meg.

A visszatérítés átutalással vagy postai úton történik. Postai úton történő visszafizetés esetén a visszatérítendő összeget a postai költség csökkenti.

Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondta le a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, és a vizsgán nem jelenik meg, a vizsgadíjból nem tarthat igényt visszatérítésre.

Határidőn túli lemondás kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadható el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet.

A lemondás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

 

  Vizsgabonyolítás

A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt legkésőbb 20 perccel kell megjelennie a megadott helyszínen.

A vizsgázó csak a személyazonosságát igazoló érvényes, arcképes, aláírással ellátott okmány (személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély, katonai igazolvány, új típusú jogosítvány) bemutatásával kezdheti meg a vizsgát. 

A személyazonosság igazolása, ill. ellenőrzése az írásbeli, a szóbeli és a magnós vizsgarész alkalmával is kötelező. A csoportos vizsgákon a teremfelügyelő, a szóbeli vizsgán az egyik vizsgáztató tanár végzi az ellenőrzést.

Amennyiben a személyazonosságot illetően bármi kétség vagy probléma merül fel, a teremfelügyelő vagy a vizsgáztató tanár, vagy ha a helyzet megkívánja, az ügyeletes vizsgafelelős jelenlétében jegyzőkönyv készül, melyet előbbiek valamint a vizsgázó is köteles aláírni. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgaközpont az írásbeli vizsga napján juttatja el a vizsgahelyszínre. A vizsgahelyszínre zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontásáról két vizsgázó által aláírt jegyzőkönyv készül, amelyben rögzíteni kell a felbontás helyét, időpontját, a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát.

A csoportos vizsga megkezdése előtt a vizsgázó a személyi adatok védelme érdekében egy belső algoritmus szerint kialakított kódot kap, ami a továbbiakban az egyes részvizsgákon végigkíséri. Eredményei is ezzel a személyre szóló azonosító kóddal jelennek meg a vizsgaközpont hirdetőtáblán és honlapján. A kódhoz tartozó, a vizsgázó által kitöltött személyi adatlap minden adatáért a vizsgázó felel.

Az írásbeli vizsga egyes feladatai megoldásához szaknyelvi vizsgák esetén is kizárólag könyvkiadó által kiadott, nyomtatott általános szótár használható. A szótárt/szótárakat a vizsgázó hozza magával és ő felel azért, hogy azokban semmiféle idegen papír, ill. feljegyzés ne legyen.

Az írásbeli részvizsga és a hallott szöveg értését mérő vizsgarész csoportosan kerül megrendezésre. 

A szóbeli beszélgetés vizsgarész két főből álló vizsgabizottság előtt zajlik és a vizsgáról a vizsgázó erre irányuló beleegyezésével hangfelvétel készül. 

Nem lehet a vizsgabizottság tagja, aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozója, vagy a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vett.

 A vizsgázó minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelő értékeli.


 lap tetejére

Vizsgacsalás

·    A vizsgateremben a nem megengedett magatartás (beszélgetés a szomszéddal, másolás, mobiltelefon vagy más nem megengedett eszköz használata, vagy kísérlete) első esetben szóbeli figyelmeztetéssel és ennek jegyzőkönyvezésével jár, ismételt esetben a vizsgázó vizsgája felfüggesztésre kerül. A munkát nem folytathatja, dolgozata elkészült része nem értékelhető. 
·    A felfüggesztésről készített és a vizsgázó által is aláírt jegyzőkönyv másolata a dolgozattal együtt kerül archiválásra.
·    Amennyiben az előző pontban említettnél súlyosabb vizsgacsalásra (bérvizsgázó, személy- vagy dolgozatcsere stb.) akár a vizsga folyamán, akár utólag fény derül, az érintett vizsgázó/k teljes vizsgája felfüggesztésre kerül, ami azt jelenti, hogy az adott vizsgaidőszakban
o    az a vizsgarész/részvizsga sem kerül értékelésre, ami megelőzte az érintett vizsgát és ahol minden rendben való volt, vagy annak tűnt,
o    és a további vizsgarészen/részvizsgán való részvétel sem engedélyezett.
·    Az esetről készült jegyzőkönyv másolata további intézkedés céljából a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz kerül.
 

Eredmények

A vizsgaeredmények minden BME vizsga esetén a csoportos vizsgától számított 30 naptári napon belül kerülnek közlésre, a vizsgázó jelentkezéskor erre irányuló kérésének megfelelően:

•vagy elektronikusan, a Vizsgaközpont honlapján az erre szolgáló menüpontban,

•vagy postai úton.

Fentiekből következően eredményét a honlapon nem érheti el az a vizsgázó, aki jelentkezéskor a postai értesítést annak ismeretében választotta, hogy a közzétételt követően a postai átfutási idő miatt később kapja kézhez eredményét.

Amennyiben a postai kézbesítés meghiúsul (tévesen megadott cím, a küldemény a posta hibájából elvész stb.), a vizsgázó eredményét csak személyesen az ügyfélszolgálaton tudhatja meg eljárási díj (hiánypótlás) megfizetése mellett.

Az egyes vizsgák pontos eredményközlési napja kihirdetésre kerül a csoportos vizsgán, megtalálható a kódszámot is tartalmazó kódlapon, valamint a vizsgaközpont honlapján a „Határidők” menüpontban is.

A vizsgaeredményről telefonon nem lehet felvilágosítást kapni.

A vizsgázó az eredményét a honlapon a vizsgán kapott kódszám és a születési dátuma alapján tudja beazonosítani.

Ha a vizsgázó elveszítette vagy elfelejtette kódszámát, személyazonossága igazolásával, személyesen vagy meghatalmazott útján, eljárási díj ellenében a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán kérheti annak pótlását.

Az elektronikus felületen vagy a postán küldött értesítőben a vizsgázó a készségenként részletezett és részvizsgánként összesített pontszámokat, valamint a „megfelelt”(sikeres) ill. a „nem felelt meg” (sikertelen) jelölést minősítést látja, illetve azt, hogy a vizsgán elért eredménye alapján milyen bizonyítványt kap.

Egy adott vizsgaidőszak eredményei a következő vizsgaidőszak első vizsganapjáig nyilvánosak, ezt követően csak a vizsgaközpont vagy a vizsgahely ügyfélszolgálatán érhetők el.

A vizsga eredményéről igazolást kizárólag az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ jogosult kiadni (www.nyak.hu).

  lap tetejére

Dolgozatok megtekintése

A dolgozatok a budapesti vizsgaközpontban tekinthetők meg.

A vizsgázó valamint törvényes képviselője a vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát megtekintheti.

A megtekintés az eredményközléstől számított 15 napon belül, meghatározott megtekintési napokon, előzetes személyes vagy elektronikus (e-mail) bejelentkezés után lehetséges.

A bejelentkezési és megtekintési dátumok a csoportos vizsgán az eredményközlés napjával együtt kihirdetésre kerülnek, valamint szerepelnek a kódszámot is tartalmazó kódlapon. 

Ha a vizsgázó a kijelölt napokon nem tudja dolgozatát megtekinteni, a vizsgaeseménytől számított 1 éven belül, a következő vizsgaidőszak/ok megtekintési napjain - előzetes bejelentkezés után - megteheti azt.

 

Megtekintés rendje

•A megtekintés időtartama 45 perc.

•A vizsgázó, valamint a vizsgázó törvényes képviselője a vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését tekintheti meg.

• A vizsgázó a vizsgaközpont/vizsgahely által biztosított eszközökkel (írószer, papír) kizárólag a saját megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet.

•A szóbeli vizsgán készült hangfelvétel meghallgatását a vizsgázó a megtekintésre való bejelentkezéskor, erre irányuló kérvény benyújtásával, eljárási díj (5000 Ft) megfizetése mellett kérheti.

•Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben a vizsgázó aláírja a megtekintési nyilatkozatot.

•Amennyiben a vizsgázó nem csak a saját megoldásairól, hanem a feladatokról is készített jegyzetet, jegyzetét nem tarthatja meg, köteles azokat a teremfelügyelőnek leadni. Az eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

 lap tetejére

Egyéni konzultáció

A vizsgaközpontban a vizsgázó külön kérésére angol és német nyelvből vizsgakonzultációs lehetőséget biztosítunk. A konzultáció során vizsgázó a kijavított dolgozatát a Vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatója segítségével elemzi és személyre szabott útmutatást kap a további felkészüléshez. Ezért a konzultációt csak személyesen a vizsgázó veheti igénybe. Az egyéni konzultáció időtartama 45 perc, díja 4.000 Ft.

Jelentkezni személyesen a vizsgaközpont ügyfélszolgálatán a konzultáció díjának egyidejű befizetésével lehet.

 

Felülvizsgálati kérelem

 

Újraértékelés (felülvizsgálat)  
olvasásértés vizsgarész újraértékelése (egy- és kétnyelvű vizsga) 1 000 Ft 
íráskészség vizsgarész újraértékelése (egy- és kétnyelvű vizsga) 1 500 Ft 
beszédértés vizsgarész újraértékelése (egy- és kétnyelvű vizsga) 1 000 Ft 
beszédkészség vizsgarész újraértékelése (egy- és kétnyelvű vizsga) 3 000 Ft 
közvetítés vizsgarész újraértékelése (kétnyelvű vizsga) 1 000 Ft 
 nyelvismeret vizsgarész újraértékelése (kétnyelvű vizsga / egynyelvű szakmai vizsga) 1 000 Ft 

 

 

 

 

 

Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e.

A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtás történhet személyesen az ügyfélszolgálatunkon, vagy postai úton. Ez utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egyidőben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy faxon a 06 1 463 3193 számra is el kell juttatni.

Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, a felülvizsgálati eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. A kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási díj 4.000 Ft.

A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti. 

Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról.

 A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett – de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

A panaszt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint.

  lap tetejére

Bizonyítvány

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető összpontszám minimum 60 %-át teljesítette úgy, hogy készségenként elérte a 40 %-os teljesítési minimumot is. 

A vizsgázó a sikeres vizsgáról/részvizsgáról írásbeli, szóbeli vagy komplex bizonyítványt kap. 

Az országos elektronikus rendszerbe továbbított és ott véglegesített eredményadatok alapján, nyomdai úton előállított nyelvvizsga-bizonyítványok a nyelvvizsgaközpontban kerülnek aláírásra és lepecsételésre majd - legkésőbb a vizsgától számított 60. napig - tértivevényes küldeményként postázásra.

Amennyiben a bizonyítványba egyértelműen a vizsgázó hibájából kerül téves adat, a javított bizonyítvány újbóli kiállításának 5.000 Ft összegű eljárása díja a vizsgázót terheli. 

A postázás előtt esetenként a bizonyítványok a vizsgaközpont Ügyfélszolgálatán személyesen vagy meghatalmazással is átvehetők. Ennek lehetőségéről és időpontjáról a vizsgaközpont honlapján lehet tájékozódni.

A bármilyen okból postán visszaérkező bizonyítványokat a vizsgaközpont 1 évig díjmentesen őrzi. A határidő lejárta előtt az átvételre levélben kap felkérést a vizsgázó, az egy év letelte után csak 3.000 Ft eljárási díj megfizetése ellenében vehető át a bizonyítvány.

A bizonyítvány nem tartalmazza a részletes vizsgaeredményeket, ezért a vizsgázó kérésére térítésmentesen betétlap adható a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, amely tartalmazza a vizsgán mért készségekben elért pontszámokat és százalékokat, valamint a részvizsgák eredményeit.

Bizonyítványmásolat

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. másodlatot. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. A másodlat az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás.

Az igazolást az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ jogosult kiadni (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Telefon: 343-4800/ 394 v. 392 Fax: 343 6283, Információs vonal: 343-6284).

 

  lap tetejére